Col·lectivaccions

EQUIP COL·LABORADOR
Escola LLOTJA, Sala d’Art Jove, FABRA i COATS Fàbrica de creació, amb la col·laboració en la fase de Seminari de l’Institut de Cultura de Barcelona, d’ESDAP i Sant Andreu Contemporani

colectivaccions copia

Si el tema central de la primera edició del projecte durant l’any acadèmic 2012-2013 “Les cartografies urbanes”, ens apropava al context local i immediat per reflexionar al voltant de l’actual èmfasi dels mapes, les genealogies, l’arxiu, les topografies, les fronteres geogràfiques, les territorialitzacions… Aquest any, Col·lectivaccions obre una sèrie de dinàmiques relacionades i no menys importants: la noció de col·lecció vinculada al patrimoni; els criteris polítics, estètics, econòmics, institucionals i culturals que determinen el que es considera patrimoni col·lectiu o no. Jugant amb termes com l’activació d’allò col·lectiu i la seva relació amb el patrimoni i/o la col·lecció no només d’artefactes materials sinó també simbòlics i culturals. Convidem l’alumnat a seguir repensant quins serien els elements del patrimoni de Sant Andreu que consideren fonamentals més enllà dels oficials i institucionals, així com del patrimonials de l’entorn on s’estan formant.

I és que en l’actual context de les indústries culturals (cinema, editorial, disseny, videojoc, música…) l’efervescència d’ofertes de formació en graus superiors en formació artística, amb l’accent en les noves tecnologies, obre tot un debat sobre el patrimoni que Escoles d’Art i Disseny com Llotja han tingut i tenen en el camp de la producció artística, en les diverses disciplines com ceràmica, joieria, gravat, arts aplicades al mur… Així, la noció de patrimoni es vincula a la de capital (simbòlic, material, humà, de sabers, històrics, cultural…)

L’objectiu principal d’aquest projecte educatiu és el de promoure la creació d’una sèrie de projectes crítics que generin i posin en relació sinergies, agents i discursos sobre el teixit cultural i social de la zona de Sant Andreu i l’Escola d’Art Llotja (i potser també amb altres Escoles d’Art que vulguin participar del debat). Així doncs, Col·lectivaccions es centra inicialment en l’anàlisi de concepcions, metodologies i posicionaments teòrics i polítics al voltant de les nocions de col·lecció, patrimoni, col·lectiu (públic i privat), activació social al voltant de la memòria i l’arxiu… Tot revisant projectes artístics, culturals i educatius existents, que abordin aquestes problemàtiques i dilemes. I, en el transcurs de les sessions, es va fomentant l’adquisició d’una visió crítica de patrimoni per tal d’anar adoptant un posicionament personal i situat, alhora que activar els propis projectes de recerca en el camp.

Per una banda, el projecte consisteix en el desenvolupament i implementació d’un mòdul educatiu que s’insereix dins de l’assignatura Escultura, Ceràmica i Pintura. La professora Roser Vallès Cerdà i l’equip docent de Col·lectivaccions format per José Antonio Delgado, Rachel Fender i Judit Vidiella acompanyen els alumnes durant la ideació, producció i exposició dels projectes col·laboratius que responen al tema principal. Durant aquest procés es presta especial atenció a la reflexió constant sobre el procés d’aprenentatge personal i el desenvolupament del propi discurs i projecte de recerca. Es valora la importància del procés i la complexitat de les xarxes, relacions entre idees, agents, contextos, etc. Emfasitzant no només la producció i visibilització d’un artefacte final i tancat en sí mateix fruit d’aquest procés educatiu, sinó també en les estratègies de reconstrucció i visibilització del procés d’aquest projecte educatiu, com a part del procés grupal que ens portarà als diversos projectes de recerca generats.

Per una altra, Col·lectivaccions proposa un seminari obert al púbic sobre contextos de comissariat, formació i producció. Aquesta proposta es dirigeix a artistes, dissenyadors i mediadors emergents interessats en expandir la seva formació, i donar-se a conèixer en diverses experiències, casos pràctics i estratègies relacionades amb la conceptualització, realització i producció d’un projecte expositiu.


TUTORS RESPONSABLES
Escola Llotja: Roser Vallès, Benxamí Alvarez i Àngel Martínez en el seminari.
Sala d’Art Jove: equip docent, Rachel Fendler, José Antonio Delgado, Judit Vidiella
Fabra i Coats: Núria Pascual Bruna
Institut de Cultura de Barcelona: Carles Giner

ARTISTA CONVIDAT
El seminari compta amb la presència dels següents ponents, que són artistes, comissaris i/o educadors que treballen actualment al sector artístic local. Inclouen:

Nora Ancarola (Escola Llotja); Alberto Peral (Halfhouse); Mireia C. Saladrigues (artista independent); l’equip directiu de Sala d’Art Jove (Oriol Fontdevila i Txuma Sánchez); l’equip directiu de Sant Andreu Contemporani (Jordi Pino i els comissaris Pablo G. Polite i Alexandra Laudo); Fito Conesa (comissari independent); Javier Rodrigo (co-director Transductores); Cristian Añó (director Sinapsis) i Aida Sánchez de Serdio (investigadora independent).

A més i mentre duri el curs, hem convidat una sèrie d’artistes convocats aquest any per la Sala Jove a presentar els seus projectes. Tres artistes de la Sala (Pedro G. Torres, Aurelio Castro i Azahara Cerezo) vindran per obrir i compartir amb l’alumnat un diàleg entre el tema del projecte (el patrimoni), els projectes de Col·lectivaccions i els projectes produïts aquest any per la Sala Jove.

CURS I ESPECIALITAT
Llotja: Escultura, Ceràmica i Pintura.

En el Seminari hi participen alumnes i professors de l’Escola de Deià, alumnes de Massana i a més està obert al públic en general.
Actualment hi ha 180 matriculats, 50 dels quals participen també en el taller.

OBJECTIUS

Conceptuals

 • Aproximar-se als conceptes de col·lecció, patrimoni i acció social en el camp de la producció cultural, artística i educativa.
 • Comprendre la complexitat del patrimoni des de la seva deconstrucció crítica.
 • Abordar la relació del patrimoni i la col·lecció, en el context de la societat de la informació, la memòria intangible i les indústries culturals.
 • Conèixer els àmbits temàtics, problemàtiques i metodologies més significatives que s’han abordat en projectes artístics que han articulat la col·lecció, el patrimoni i l’acció col·lectiva com a eixos centrals.
 • Aprofundir en aquests exemples per tal de generar ponts amb els propis projectes de recerca.
 • Aprendre a emprar metodologies de recerca per fer sortides de camp en el context i rastrejar possibles eixos d’interès a cartografiar: passeig situacionista, diari de camp etnogràfic, entrevistes, registres del fora de camp, recull d’objectes…
 • Saber realitzar una investigació elaborant discussions amb el suport de bibliografia teòrica.
 • Comprendre el paper que juga la recerca en les problemàtiques i temàtiques que s’abordaran sobre el context cultural de Sant Andreu i el context actual artístic, educatiu i cultural de les Escoles d’Art com Llotja.
 • Aprendre a localitzar els elements i agents de la xarxa de relacions més significatius en el context.
 • Comprendre i situar els dilemes ètics que implica produir projectes artístics en termes de relacions de poder sobre qui produeix les col·leccions, qui decideix què és patrimoni,  discursos i representacions de l’entorn i els objectes i sabers, etc.
 • Prendre consciència de la pròpia situació en aquestes xarxes de relacions socials, i reflexionar sobre possibles vies de transformació, acció, relació, contacte.
 • Ser capaç de reconstruir la recerca en el format (performàtic, videogràfic, sonor, diagramàtic…) més adient i coherent en base al dilema abordat i explorat.

Procedimentals

 • Fomentar en l’alumnat una actitud responsable i autònoma pel que fa al propi aprenentatge.
 • Afavorir la cooperació i l’aprenentatge mutu tant entre el propi alumnat, com entre l’alumnat i el professorat, tutors…
 • Estimular el diàleg i l’intercanvi d’idees durant les sessions de classe.
 • Iniciar-se en processos de coneixement del context i de recerca de camp com a formes d’aprenentatge concret i contextualitzat.
 • Consolidar l’hàbit de lectura i de recerca i, encara més important, la capacitat d’integrar les lectures en el propi procés d’aprenentatge, de recerca empírica i de producció.
 • Construir una relació col·laborativa i corresponsable del treball a l’aula i en les sortides de camp.

ACTIVITATS

Aquest projecte consta de diverses temporalitzacions i activitats:

a) octubre-desembre de 2014. Per una banda les 11 sessions de formació al voltant de la noció de col·lectivacció. Durant aquest període es convidaran exalumnes del curs passat així com artistes seleccionats a Sala d’Art Jove, els projectes dels quals siguin afins a la temàtica, per tal de veure exemples de com poder generar projectes artístics i de recerca al voltant de la noció de patrimoni i col·lecció. També es farà una sortida de camp a l’espai Halfhouse per ser aquest, un exemple de reconversió de patrimoni a partir de diferents projectes artístics contemporanis.

b) gener-febrer de 2014. Després d’aquest període, l’alumnat tindrà 5 setmanes per a la producció dels projectes artístics en grup. Durant aquesta etapa es realitzaran una sèrie de tutories per assessorar la producció tant del projecte com el text i material que es publicarà al catàleg.

c) 12-14 de febrer de 2014. Un seminari de formació sobre contextos de comissariat, formació i producció, obert també a la resta d’escoles d’art. Durant tres dies, s’obrirà a Fabra i Coats-Fàbrica de Creació, un espai de formació teorico-pràctica que s’organitza a partir de tres eixos principals: (a) les fases de producció i muntatge;

(a) la concepció d’un projecte expositiu;
(b) els diàlegs entre discursos comissarials i educatius.

Aquest programa permetrà aprofundir i ampliar coneixements pràctics i teòrics sobre la posada en circulació d’un projecte artístic en relació a altres peces i en un context expositiu o bé amb una comunitat-context específic.

Per una banda, les ponències als matins compartiran casos il·lustratius que introdueixen les tensions i problemàtiques que emergeixen a l’hora de desenvolupar aquesta línia de treball.

Per l’altra, el taller de les tardes serà un moment expandit on elaborar i posar en pràctica alguns dels coneixements o estratègies compartides a les sessions matinals. El fil conductor del seminari és el de crear una comunitat d’aprenentatge basada en la producció col·laborativa. És una oportunitat de treballar tot el procés professionalitzador a partir de casos reals i de sotmetre a discussió els processos creatius i de producció. La trobada generarà un espai on discutir qüestions de comissariat, discurs, producció, muntatge, difusió, reconstrucció del procés, i generació d’interlocució-formació amb altres agents del context local. S’acreditarà la participació (1 crèdit) i compta amb la participació d’alumnes de Llotja (30), Deia (10) i Massana (10).

La realització d’aquest Seminari és la primera referència del procés de creació d’un marc estable de relacions entre La Llotja i Fabra i Coats – Fàbrica de creació.

d) març-abril de 2014. Els resultats d’aquest procés pedagògic –tant els projectes com el propi procés de producció i formació– es podran veure a l’exposició que es presentarà a l’Escola Llotja a partir del dia 27 de març.

e) Finalment, una publicació editada per Sala Jove, Escola Llotja i Fabra i Coats-Fàbrica de Creació, recollirà aquesta experiència on hi haurà una reflexió sobre l’estat actual de la formació artística d’avui. El llibre tindrà textos escrits pels ponents del Seminari i inclourà informació detallada sobre el projecte educatiu de Col·lectivaccions. El llibre es presentarà a la tardor de 2014.

TEMPORITZACIÓ
D’octubre del 2013 a l’abril del 2014.