COS I PERFORMANCE: EL COS COM A EPICENTRE DE L’ACCIÓ

EQUIP COL·LABORADOR
Institut Celestí Bellera
MACBA: Museu d’Art Contemporani de Barcelona

El projecte pren com a punt de partida el programa educatiu Acció i teatralitats dissidents. Posa l´èmfasi en una sèrie d´obres seleccionades de la col·lecció MABCA que es caracteritzen per la utilització de procediments performatius, ja sigui durant el procés de creació/producció de l´obra com en la seva presentació pública.

El projecte es centra en obres que utilitzen procediments performatius: pràctiques indisciplinades, sense codis definits, permeables a influències visuals, musicals, escèniques, i també a processos de la vida quotidiana, de la cultura popular i de l’activisme social o de gènere. Es tracta de procediments fonamentats en l’acció, la copresència artista-espectador, la permeabilitat respecte al context de presentació, el retorn al cos i a l’expressivitat, la potència de l’acte en directe, la irrupció del real i l’atzar i, fonamentalment, la desmaterialització dels processos i dels resultats artístics.

El projecte proposa una lectura crítica que evidencia la transcendència de les pràctiques performatives en les arts visuals, les arts escèniques, el videoart o l’activisme social, i subratlla moments i autors paradigmàtics que reconstrueixen un teixit complex, més enllà d’una lectura cronològica lineal. Treballar amb el cos i la performance ens permetrà proposar esdeveniments, activitats o cossos que fan coses, en contraposició a la representació naturalista, il·lusòria i objectual.

TUTORS DEL PROJECTE
Anna Estany (Celestí Bellera)
Ariadna Miquel (coordinadora d’Educació MACBA)

ARTISTES CONVIDATS
Jordi Ferreiro. Artista-educador
Marta Galán. Artista-educadora

CURS I ESPECIALITAT
45 alumnes de batxillerat de disseny i 15 alumnes de batxillerat escènic

OBJECTIUS
Connectar les pràctiques performatives amb els interessos i les necessitats educatives (i expressives) dels joves, i relacionar-les amb la seva manera d´habitar el món. Una necessitat d´identificació, pel que fa a la identitat, que moltes vegades es manifesta amb pràctiques performatives vinculades a l´acció, al cos revoltat en acció, a l´exhibició i a una certa teatralitat desmesurada, al desbordament pel que fa al comportament social, a la dissidència estètica a la recerca d´una estètica pròpia o d´una estètica de grup, del seu grup, etc.

– Saber definir què és una pràctica performativa i quines són les seves característiques.

– Conèixer i analitzar el vocabulari específic relacionat amb les pràctiques performatives.

– Reconèixer l´herència immaterial que han deixat les pràctiques artístiques del passat en les pràctiques artístiques actuals.

– Tenir una actitud oberta, curiosa i respectuosa cap a tot tipus de manifestacions artístiques i saber-les analitzar i contextualitzar.

ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ
Novembre 2016 – març 2017

Activitats i accions que es duran a terme i temporització d’aquestes:
A través de sessions pràctiques amb artistes, visionat d’obres tant de la Col·lecció MACBA com d’altres referents històrics, i de la reflexió col·lectiva, els alumnes són convidats a participar en la creació d´una experiència performativa a les sales del museu en diàleg amb les obres de la col·lecció exposades i en co-presència amb el públic.

Calendari:

Sessió 1. Visita a l’exposició Col·lecció MACBA 31
Sessió 2. Sessió de treball a l’aula, post visita: referents artístics i escènics de la performance
Sessió 3. Sessió a l’aula: visionat del projecte L’hemisferi dret. Càpsula Miralda
Sessió 4. Visita al MACBA a l’exposició Miralda MADEINUSA
Sessions 5 i 6 . Sessions de treball a l’aula per pensar una acció col·lectiva a partir de reflexions individuals.
Sessió 7. Sessió al MACBA, amb Marta Galán.
Sessió 8. Anar a veure un espectacle sobre performance, amb Marta Galán.
Sessió 9. Sessió a l’aula per preparar la presentació pública de la performance col·lectiva.
Sessió 10. Presentació de l’acció.