TRAÇOS DE RIUADES

EQUIP COL·LABORADOR
ESARDI – Escola d’Art i Disseny d’Amposta
Lo Pati – Centre d’Art Terres de l’Ebre

El projecte que cada any L’Aula al Pati i ESARDI realitzem amb els estudiants de Pintura i Art Mural en el marc del programa Hibridacions i Contextos s’articula al voltant d’un conjunt de característiques i intencions que hem definit i consolidat al llarg d’aquests darrers anys. A grans trets, ha de ser un projecte que:

  • Es desenvolupi en un pla de col·laboració amb les noies i els nois implicats
  • Involucri altres comunitats del territori (específiques o ciutadania en general) a través de la participació activa en alguna fase del procés (recerca, documentació, producció, exhibició)
  • Intervingui l’entorn proper (espai urbà, paisatge, etc.)
  • Promogui la interacció i l’intercanvi
  • Generi reflexions crítiques sobre les relacions que establim amb els altres i amb l’entorn

Enguany, el focus del projecte l’hem situat en la ciutat d’Amposta i en la seva relació amb el riu Ebre. El riu ha estat i és un eix vertebrador de la vida al territori, no només per la seva importància cabdal en l’equilibri natural del delta sinó també perquè històricament bona part de l’activitat econòmica, social i cultural s’ha articulat al seu voltant. Les riuades, els senyals i la memòria. El riu ocupa l’espai humà, els humans ocupen l’espai del riu…? La relació amb l’aigua, l’ús, el canvi, fins on la continuïtat?

TUTORS DEL PROJECTE
ESARDI – Àrea de Pintura i Art Mural: Antònia P. i Ripoll
Lo Pati – Centre d’Art Terres de l’Ebre: Alfred Porres Pla

CURS I ESPECIALITAT
Pintura i Art Mural

ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ
L’estructura del projecte segueix el guió d’altres anys:
1. Definició de la temàtica.
2. Recerca d’informació: fonts documentals, persones i col·lectius que poden col·laborar, etc.
3. Organització de la informació i definició de la intervenció artística a realitzar.
4. Proposta artística d’intervenció a l’espai públic.

NECESSITATS DETECTADES
Al llarg del procés de recerca d’informació ens hem adonat de la dificultat de definir amb precisió les alçades on havia arribat l’aigua a Amposta quan hi ha hagut riuades. Això és degut a que algunes de les cases properes al riu que tenien marcades les fites han estat enderrocades en els darrers anys i aquesta informació s’ha perdut. Precisament aquest fet dóna un valor afegit al projecte ja que, més enllà del valor artístic que li puguem atorgar, pot ser un instrument per rescatar una memòria col-·lectiva que és a punt de perdre’s.

Per tot plegat, ens hem adonat que necessitarem més d’un curs per desenvolupar el projecte. En aquest primer any hi ha hagut una tasca molt feixuga (i poc visible) de documentació que ens ha portat en més d’una ocasió a carrerons sense sortida. Hem buscat llibres que parlen del tema, hem consultat els arxius de diaris i revistes, les bases de dades de l’Observatori de l’Ebre i la Comunitat de Regants i hem entrevistat gent gran que pogués recordar alguna cosa. Les dades que hem trobat o eren molt vagues o feien referència a altres poblacions veïnes.

Tanmateix, a la fi, hem aconseguit encaixar algunes peces i definir algunes dates de riuades i l’alçada del nivell de l’aigua del riu al seu pas per Amposta. Això ens permetrà fer una primera intervenció artística a l’espai per representar sobre el carrer el perfil del límit de l’aigua.

El curs vinent continuarem la recerca i, a mesura que definim noves fites, les intervencions als carrers d’Amposta.